Stijnman Consultancy

 

Stijnman Consultancy

 

 

Wie zijn wij?

Stijnman Consultancy & Coaching is een Coaching en Juridisch Advies praktijk, met als directeur:

Stijnman


 
Mr. R. Stijnman
Tel: 0297-523180
email:
info@stijnmanconsultancy.nl
Toegevoegd notaris, waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris, Juridisch adviseur, mediator, coach en trainer.
Lid vvan het Genootschap van estate planners, Registermediator Stichting Nalatenschapsmediaton.
nalatenschapsmediator


Wat kunnen wij voor u doen?

Wij verzorgen:

Coaching en Juridisch advies bij bijvoorbeeld:

familierecht en familierelaties
huwelijken en andere relaties
echtscheiding of afwikkeling van beŽindigde relaties
erfrecht/nalatenschappen en erfenissen (ook aangaande erfbelasting en schenkbelasting)
arbeidsrelaties
het aangaan, voeren en beŽindigen van ondernemingen en samenwerkingsverbanden
ondernemers- en bedrijfsrelaties
opdrachtovereenkomsten en handelsovereenkomsten
agrarisch recht
onroerende zaken (ook huur/verhuur)
burenrecht/burenrelaties

U kunt bij ons ook terecht voor estate planning.
Wij zijn lid van het Genootschap van Estate Planners.

 

 


 

 


© 2010 - 2021 Stijnmanconsultancy.nl. Alle rechten voorbehouden

 

Disclaimer:

Gebruikmaking van informatie van deze website is geheel voor eigen risico. Wij kunnen en zullen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden.
 

 

PRIVACYVERKLARING STIJNMAN CONSULTANCY

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden, advisering en overige dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor:         Stijnman Cosultancy

 

 

Contactpersoon:        mr. R. Stijnman

e-mailadres:             Richard@stijnmanconsultancy.nl  

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

         het uitvoeren van opdrachten voor advies, mediation, coaching, training of andere
           diensten;

         om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of

         voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een overeenkomst, advies of voor mediation, coaching, training of het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij overeenkomsten

Als ons kantoor een overeenkomst opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de juridisch adviseur/(kandidaat-)notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

  1. De juridisch adviseur/(kandidaat-)notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de overeenkomst zetten. Uw gegevens worden dan op een wettelijke grondslag of in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst verwerkt.

  2. De juridisch adviseur/(kandidaat-)notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De juridisch adviseur/(kandidaat-)notaris is ťťn van de weinigen die dit ook mag kopiŽren met alle gegevens die erop staan.

  3. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de juridisch adviseur/(kandidaat-)notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt: De verwerkingen opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van persoonsgegevens hebben de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:

         uw toestemming

         ons gerechtvaardigd belang, indien u een cliŽnt van ons bent

         wettelijke plicht, uitvoeren overeenkomst

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

volledige geboortenamen, achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatiebewijs, BSN, trouwdatum, echtscheidingsdatum, gegevens kinderen.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan ťťn van de volgende zijn:

         Openbare registers, waaronder het Kadaster en Kamer van Koophandel

         Boekhouder, accountant, advocaat of overige adviseurs

         Banken, overige financiŽle instellingen

         Partner of andere familieleden

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor zo lang u onze client bent, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op Ďvergetelheidí)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht om die reden niet aan ťťn van de genoemde verzoeken kunnen worden voldaan, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@stijnmanconsultancy.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stijnman Consultancy & Coaching


Postbus 127
1420 AC Uithoorn


E : info@stijnmanconsultancy.nl

W: www.stijnmanconsultancy.nl
T: 06-46151405
 

kvk : 34157869

Startadviesechtscheidingover ons